Có 2 kết quả:

两步路 liǎng bù lù兩步路 liǎng bù lù

1/2

liǎng bù lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a step away
(2) very close

liǎng bù lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a step away
(2) very close