Có 2 kết quả:

两耳不闻窗外事 liǎng ěr bù wén chuāng wài shì ㄌㄧㄤˇ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄕˋ兩耳不聞窗外事 liǎng ěr bù wén chuāng wài shì ㄌㄧㄤˇ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄕˋ

1/2