Có 2 kết quả:

两广总督 liǎng guǎng zǒng dū ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄤˇ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ兩廣總督 liǎng guǎng zǒng dū ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄤˇ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Governor of Guangdong and Guangxi

Từ điển Trung-Anh

Governor of Guangdong and Guangxi