Có 2 kết quả:

两虎相争,必有一伤 liǎng hǔ xiāng zhēng , bì yǒu yī shāng ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄧ ㄕㄤ兩虎相爭,必有一傷 liǎng hǔ xiāng zhēng , bì yǒu yī shāng ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄧ ㄕㄤ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) if two tigers fight, one will get injured (idiom)
(2) if you start a war, someone is bound to get hurt

Từ điển Trung-Anh

(1) if two tigers fight, one will get injured (idiom)
(2) if you start a war, someone is bound to get hurt