Có 2 kết quả:

两难 liǎng nán兩難 liǎng nán

1/2

liǎng nán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dilemma
(2) quandary