Có 2 kết quả:

两星期 liǎng xīng qī兩星期 liǎng xīng qī

1/2

Từ điển Trung-Anh

fortnight

Từ điển Trung-Anh

fortnight