Có 2 kết quả:

靓妹 liàng mèi ㄌㄧㄤˋ ㄇㄟˋ靚妹 liàng mèi ㄌㄧㄤˋ ㄇㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

pretty girl

Từ điển Trung-Anh

pretty girl