Có 2 kết quả:

亮星云 liàng xīng yún亮星雲 liàng xīng yún

1/2

Từ điển Trung-Anh

emission nebula

Từ điển Trung-Anh

emission nebula