Có 2 kết quả:

晾衣夹 liàng yī jiā ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ晾衣夾 liàng yī jiā ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

clothes pin

Từ điển Trung-Anh

clothes pin