Có 1 kết quả:

量子 liàng zǐ ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ

1/1

liàng zǐ ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

quantum