Có 2 kết quả:

量子力学 liàng zǐ lì xué ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ量子力學 liàng zǐ lì xué ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

quantum mechanics

Từ điển Trung-Anh

quantum mechanics