Có 2 kết quả:

量子論 liàng zǐ lùn ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ ㄌㄨㄣˋ量子论 liàng zǐ lùn ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ ㄌㄨㄣˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

quantum theory (physics)

Từ điển Trung-Anh

quantum theory (physics)