Có 2 kết quả:

聊賴 liáo lài聊赖 liáo lài

1/2

liáo lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to suffer tedium

Một số bài thơ có sử dụng

liáo lài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to suffer tedium