Có 2 kết quả:

聊勝於無 liáo shèng yú wú聊胜于无 liáo shèng yú wú

1/2

Từ điển Trung-Anh

better than nothing (idiom)

Từ điển Trung-Anh

better than nothing (idiom)