Có 2 kết quả:

疗养所 liáo yǎng suǒ療養所 liáo yǎng suǒ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) sanitorium
(2) convalescent hospital

Từ điển Trung-Anh

(1) sanitorium
(2) convalescent hospital