Có 2 kết quả:

了债 liǎo zhài了債 liǎo zhài

1/2

liǎo zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to repay one's debt

liǎo zhài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to repay one's debt