Có 1 kết quả:

料定 liào dìng

1/1

liào dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) certain
(2) to know for sure