Có 1 kết quả:

料件子活 liào jiàn zi huó ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

piecework