Có 2 kết quả:

裂殖菌綱 liè zhí jūn gāng裂殖菌纲 liè zhí jūn gāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

Schizomycetes (taxonomic class of fungi)

Từ điển Trung-Anh

Schizomycetes (taxonomic class of fungi)