Có 2 kết quả:

列传 liè zhuàn列傳 liè zhuàn

1/2

liè zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

historical biography

liè zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

historical biography