Có 1 kết quả:

淋巴瘤 lín bā liú

1/1

lín bā liú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lymphoma