Có 2 kết quả:

临别 lín bié臨別 lín bié

1/2

lín bié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) on parting
(2) facing separation