Có 2 kết quả:

临别赠言 lín bié zèng yán臨別贈言 lín bié zèng yán

1/2

Từ điển Trung-Anh

words of advice on parting

Từ điển Trung-Anh

words of advice on parting

Một số bài thơ có sử dụng