Có 5 kết quả:

林鷸 lín yù林鹬 lín yù淋浴 lín yù邻域 lín yù鄰域 lín yù

1/5

lín yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) wood sandpiper (Tringa glareola)

lín yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) wood sandpiper (Tringa glareola)

lín yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take a shower
(2) shower

lín yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) neighborhood (in a topological space)

lín yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) neighborhood (in a topological space)