Có 1 kết quả:

零和博弈 líng hé bó yì

1/1

líng hé bó yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

zero-sum game (economics)