Có 2 kết quả:

灵魂深处 líng hún shēn chù靈魂深處 líng hún shēn chù

1/2

Từ điển Trung-Anh

in the depth of one's soul

Từ điển Trung-Anh

in the depth of one's soul