Có 2 kết quả:

灵长目 líng zhǎng mù靈長目 líng zhǎng mù

1/2

Từ điển Trung-Anh

primate order (including monkeys, hominids etc)

Từ điển Trung-Anh

primate order (including monkeys, hominids etc)