Có 1 kết quả:

令人鼓舞 lìng rén gǔ wǔ

1/1

lìng rén gǔ wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) encouraging
(2) heartening