Có 2 kết quả:

溜号 liū hào溜號 liū hào

1/2

liū hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to slink off

liū hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to slink off