Có 2 kết quả:

硫磺鵐 liú huáng wú硫磺鹀 liú huáng wú

1/2

liú huáng wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow bunting (Emberiza sulphurata)

liú huáng wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow bunting (Emberiza sulphurata)