Có 2 kết quả:

流氓国家 liú máng guó jiā流氓國家 liú máng guó jiā

1/2

Từ điển Trung-Anh

rogue state

Từ điển Trung-Anh

rogue state