Có 2 kết quả:

流氓軟件 liú máng ruǎn jiàn ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ流氓软件 liú máng ruǎn jiàn ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

malware (computing)

Từ điển Trung-Anh

malware (computing)