Có 2 kết quả:

流星体 liú xīng tǐ流星體 liú xīng tǐ

1/2

liú xīng tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

meteoroid

liú xīng tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

meteoroid