Có 2 kết quả:

流于形式 liú yú xíng shì ㄌㄧㄡˊ ㄩˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ流於形式 liú yú xíng shì ㄌㄧㄡˊ ㄩˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to become a mere formality

Từ điển Trung-Anh

to become a mere formality