Có 1 kết quả:

柳琴 liǔ qín

1/1

liǔ qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

liuqin lute, smaller soprano version of the pipa 琵琶, with holes in the soundbox, and range equivalent to that of a violin