Có 2 kết quả:

柳树 liǔ shù柳樹 liǔ shù

1/2

liǔ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

willow