Có 2 kết quả:

六环路 liù huán lù六環路 liù huán lù

1/2

liù huán lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sixth ring road (Beijing), opened in 2008

liù huán lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sixth ring road (Beijing), opened in 2008