Có 2 kết quả:

龍虎 lóng hǔ龙虎 lóng hǔ

1/2

lóng hǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outstanding people
(2) water and fire (in Daoist writing)