Có 2 kết quả:

龍虎鬥 lóng hǔ dòu ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨˇ ㄉㄡˋ龙虎斗 lóng hǔ dòu ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨˇ ㄉㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

fight between powerful contenders

Từ điển Trung-Anh

fight between powerful contenders