Có 2 kết quả:

笼槛 lóng jiàn籠檻 lóng jiàn

1/2

lóng jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cage (for animals)