Có 2 kết quả:

龍門刨 lóng mén bào龙门刨 lóng mén bào

1/2

lóng mén bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

double column surface grinding machine

lóng mén bào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

double column surface grinding machine