Có 2 kết quả:

龍舌蘭 lóng shé lán龙舌兰 lóng shé lán

1/2

lóng shé lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Agave americana (poisonous desert plant of Mexico)
(2) tequila

lóng shé lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Agave americana (poisonous desert plant of Mexico)
(2) tequila