Có 2 kết quả:

龍涎香 lóng xián xiāng龙涎香 lóng xián xiāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

ambergris

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

ambergris