Có 2 kết quả:

龍爭虎鬥 lóng zhēng hǔ dòu ㄌㄨㄥˊ ㄓㄥ ㄏㄨˇ ㄉㄡˋ龙争虎斗 lóng zhēng hǔ dòu ㄌㄨㄥˊ ㄓㄥ ㄏㄨˇ ㄉㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

lit. the dragon wars, the tiger battles (idiom); fierce battle between giants

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

lit. the dragon wars, the tiger battles (idiom); fierce battle between giants