Có 2 kết quả:

漏水轉渾天儀 lòu shuǐ zhuàn hún tiān yí漏水转浑天仪 lòu shuǐ zhuàn hún tiān yí

1/2

Từ điển Trung-Anh

water-driven armillary sphere (Zhang Heng's famous astronomical apparatus)

Từ điển Trung-Anh

water-driven armillary sphere (Zhang Heng's famous astronomical apparatus)