Có 2 kết quả:

炉边 lú biān爐邊 lú biān

1/2

lú biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fireside