Có 2 kết quả:

炉床 lú chuáng爐床 lú chuáng

1/2

lú chuáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hearth

lú chuáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hearth