Có 2 kết quả:

炉顶 lú dǐng爐頂 lú dǐng

1/2

lú dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

furnace top

lú dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

furnace top