Có 4 kết quả:

鸕鷀 lú sī鸕鷥 lú sī鸬鸶 lú sī鸬鹚 lú sī

1/4

lú sī

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim bói cá

Một số bài thơ có sử dụng

lú sī

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim bói cá

Một số bài thơ có sử dụng

lú sī

giản thể

Từ điển phổ thông

chim bói cá

lú sī [lú cí]

giản thể

Từ điển phổ thông

chim bói cá