Có 2 kết quả:

陆基 lù jī陸基 lù jī

1/2

lù jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

land-based

lù jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

land-based